Kryształy 6 – Crystals 6

Sesje od #63 do …

Sessions #63 through …

Wszystkie poniższe obrazy są chronione prawami autorskimi i ich komercyjne użycie wymaga pisemnej zgody ich autora.
Niekomercyjne użycie poniższych obrazów jest dozwolone pod warunkiem widocznego i jednoznacznego podania autorstwa. Akapit

All the following pictures are protected by copyright and their commercial use requires the written permission of their author.
Non-commercial use of the belowa pictures is permitted under the condition of explicit and unambiguous authorship.

#69-1
#69-2
#69-3
#69-4
#68-1
#68-2
#68-3
#68-4
#67-1
#67-2
#67-3
#67-4
#67-5
#67-6
#67-7
#67-8
#65-1
#65-2
#65-3
#65-4
#63-1
#63-2
#63-3