Mikro #44

Mikro #44-1 (Ludwik, Domestos, rezorcyna).
Mikro #44-2 (Ludwik, Domestos, rezorcyna).
Mikro #44-3 (Ludwik, Domestos, rezorcyna).
Mikro #44-4 (Ludwik, Domestos, rezorcyna).