Mikro #29

Mikro #29-1 (chlorek chromu).
Mikro #29-2 (chlorek chromu).
Mikro #29-3 (chlorek chromu).
Mikro #29-4 (chlorek chromu).
Mikro #29-5 (chlorek chromu).